Header
Nederlands
English
Nederlands
English

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Bouwbesluit 2012 van kracht 03 april 2012 LinkedIn printen

  Van alle bestaande voorschriften omtrent het gebruiken, (ver)bouwen, en slopen van gebouwen en andere bouwwerken zijn er een flink aantal samengevoegd in het nieuwe bouwbesluit: Bouwbesluit 2012.
  Met de invoering van het Bouwbesluit 2012 verandert er enerzijds veel, anderzijds blijft er ook veel bij het oude. De belangrijkste verandering is dat er nu één samenstel technische voorschriften in zake het gebruiken, (ver)bouwen en slopen van bouwwerken (zoals bruggen, straatmeubilair, tunnels) van toepassing is. Daarnaast zijn  de systematiek, begrippen en begripsbepalingen van deze voorschriften beter op elkaar afgestemd.
  De omgevingsvergunning voor het slopen is met de inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 vervangen door een sloopmelding. U dient bij het bevoegd gezag een sloopmelding in te dienen als de hoeveelheid sloopafval meer dan 10 kubieke meter is of als er asbest wordt verwijderd.
  De sloopmelding heeft voor het bevoegd gezag een informatieve functie. De sloopmelding is niet vatbaar voor bezwaar. Diegenen die het niet eens zijn met de sloop, moeten het bevoegd gezag verzoeken om handhavend op te treden.
  Met de invoering van het Bouwbesluit 2012 zijn overigens niet alle sloopvergunningen verleden tijd. Wanneer er wordt gesloopt in een beschermd stads- of dorpsgezicht, in een gebied waar op grond van het bestemmingsplan een sloopvergunning nodig is of als er sprake is van een monument is nog steeds een sloopvergunning vereist. 
  Naast de sloopmelding worden met de invoering van het Bouwbesluit 2012 ook de maximaal toelaatbare geluid- en trillingsniveaus bij bouwen en slopen wettelijk geregeld. Tot 1 april was dat slechts in lokale verordeningen vastgelegd. Als de geluid- of trillingsniveaus tijdens de sloop of bouw worden overschreden, dan kan het bevoegd gezag het werk onmiddellijk stilleggen. Is voor aanvang van het werk al duidelijk dat niet aan deze regels voldaan zal worden, dan kan een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen zelfs worden geweigerd. Het bevoegd gezag beschikt over de mogelijkheid om op verzoek van de aanvrager middels een ontheffing van de normen af te wijken. Aan deze ontheffing dient wel goed te zijn onderbouwd.

 • Ladingagent verantwoordelijk 21 december 2011 LinkedIn printen

  Bij een recente controle van een zeeschip door de Inspectie Verkeer en Waterstaat is niet enkel de kapitein, maar ook de ladingagent beboet. Bij de controle kwamen verscheidene overtredingen omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen aan het licht. Zo bleek uit controle van de vervoersdocumenten en het gevaarlijke stoffenmanifest dat de verklaringen van de belader niet ondertekend waren en was het bijkomend gevaar van de stoffen en segregatiegroepen niet vermeldt.

  Voor de inwerkingtreding van de Regeling vervoer gevaarlijke stoffen met zeeschepen (hierna: de Regeling) was alleen de kapitein van het schip waar de overtredingen waren geconstateerd verantwoordelijk te stellen. De Regeling maakt het mogelijk om naast de kapitein van het schip ook de ladingagent die belast is met het opstellen van het gevaarlijke stoffenmanifest verantwoordelijk te stellen voor overtredingen omtrent het vervoer van gevaarlijke stoffen.

  Met de inwerkingtreding van de Regeling is een ketenverantwoordelijkheid in het vervoer van gevaarlijke stoffen over zee geïntroduceerd. De verantwoordelijkheid omtrent de lading stopt dus niet meer aan de wal.

 • Reikwijdte Barim verbreed 24 november 2011 LinkedIn printen

  Het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, ook wel het Activiteitenbesluit genoemd, wordt op een aantal punten gewijzigd en vereenvoudigd. De wijzigingen maken deel uit van een groter project om de reikwijdte van het Activiteitenbesluit te vergroten.

  Door de recente wijziging vallen nu activiteiten in de rubber- en kunstofverwerkende industrie, de voedingsmiddelenindustrie, schietinrichtingen, de betonindustrie, de grafische industrie en inrichtingen voor het onderhouden, repareren en reinigen van spoorwegmaterieel ook onder het Activiteitenbesluit.

  Het Besluit emissie-eisen middelgrote stookinstallaties (Bems) is door deze wijziging ook in het Activiteitenbesluit ondergebracht.

  Het wijzigingsbesluit zorgt tevens voor een aantal vereenvoudigingen. Zo wordt een gedeelte van hoofdstuk 4 verplaatst naar hoofdstuk 3. Hiermee gelden de regels voor de betreffende activiteiten ook voor type C-inrichtingen. Vergunningplichtige inrichtingen hoeven hierdoor geen vergunning of wijziging van de vergunning voor die activiteiten aan te vragen, maar kunnen volstaan met een melding. De voorschriften voor vergunningplichtige inrichtingen staan nu nog enkel in hoofdstuk 3, en niet meer in hoofdstuk 4.

  Het wijzigingsbesluit heeft daarnaast tot gevolg dat nu alle inrichtingen die onder de reikwijdte van de IPPC-richtlijn vallen tot de type C-inrichtingen behoren. Hiermee zijn de voorschriften uit hoofdstuk 3 op alle inrichtingen van toepassing waarin zich een IPPC-inslallatie aanwezig is.

  Ten slotte is door middel van het wijzigingsbesluit een aantal reparaties van voorschriften uitgevoerd en is geregeld dat de reikwijdte van de artikelen niet meer algemeen in artikel 1.4, maar specifiek bij de afdelingen en paragrafen worden aangegeven. 

 • Onderzoek vergunning bedrijven 26 oktober 2011 LinkedIn printen

  De provincie Groningen heeft de vergunningen van deze risicovolle bedrijven al eerder zelf tegen het licht gehouden, maar laat nu een extern bureau opnieuw naar de vergunningen kijken. De aanleiding voor dit nieuwe onderzoek is de situatie bij het bedrijf North Refinery. Het onderzoek naar de vergunning van dit bedrijf is niet geheel vlekkeloos verlopen.

 • Bouwbesluit 2012 uitgesteld 18 oktober 2011 LinkedIn printen

  De inwerkingtreding van het Bouwbesluit 2012 was oorspronkelijk voorzien voor 1 januari 2012. de reden voor het uitstel is het zogenaamde Veegbesluit, waarin wijzigingen en aanpassingen van het Bouwbesluit in zijn opgenomen. Dat Veegbesluit is nog niet gereed. De  minister van Binnenlandse Zaken is van mening dat door deze laatste wijzigingen de ambtenaren van Bouw- en Woningtoezicht niet voldoende zijn voorbereid om de nieuwe plannen al op 1 januari te kunnen beoordelen. De minister van Binnenlandse Zaken heeft wel als voorwaarde gesteld dat er geen grote wijzigingen meer in het Bouwbesluit worden aangebracht.

 • Uitstel inwerkingtreding Barro 10 oktober 2011 LinkedIn printen

  De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op verzoek van de vaste Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu besloten om het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) niet met ingang van 1 oktober in werking te laten treden.

  De Tweede Kamer kan door dit uitstel de ontwerpwijziging van het Barro tegelijkertijd in samenhang behandelen.

 • Publicatie Bouwbesluit 2012 10 oktober 2011 LinkedIn printen

  Het Bouwbesluit 2012 vervangt onder andere het Bouwbesluit 2003 en het Gebruiksbesluit. Naar alle waarschijnlijkheid zal het nieuwe Bouwbesluit op 1 januari 2012 in werking treden.

 • Evaluatie REACH-verordening 29 september 2011 LinkedIn printen

  De Europese Commissie voert een evaluatie uit van de ervaringen met de implementatie van de REACH-verordening. In dit kader onderzoekt het Centre for Strategy and Evaluation Services ondermeer welk effect de invoering van de REACH-verordening heeft gehad op de vernieuwingsgezindheid van de Europese chemische industrie. Bedrijven kunnen aan dit onderzoek meewerken door middel van het invullen van een enquête.


terug naar boven


Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 020 654 96 44 of stuur een e-mail naar info@ga-law.eu