Header
Nederlands
English
Nederlands
English

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Vlammend vastgoed 08 januari 2014 LinkedIn printen

  Cuno van Steenhoven, de vertrekkend bestuursvoorzitter van commerciële vastgoedmakelaar DTZ Zadelhoff, zegt in een interview dat de sector ‘duurzaam’ is veranderd (FD, 30 december). Hij zegt in dat interview ook dat hij ten tijde van de vorige vastgoedcrisis,in de jaren tachtig, brandweerauto’s achterna reed om in de hitte van de vlammen een nieuw huurcontract af te sluiten met een ondernemer die net zijn bedrijf in rook had zien opgaan.

  Mr. M.H.W. Bodelier, advocaat bij Gaastra advocaten, merkt in een ingezonden brief aan het FD op dat huurders van bedrijfspanden zich vaak (ten onrechte) gedwongen voelen om daarin mee te gaan en ongunstigere huurvoorwaarden te accepteren. In veel gevallen heeft de verhuurder een herbouwplicht van het afgebrande pand en kan de huur gewoon onder het oude contract worden voortgezet.

 • Warmtewet 10 december 2013 LinkedIn printen

  Op 1 januari 2014 treedt de Warmtewet in werking. Het doel van de Warmtewet is onder meer het beschermen van de consument tegen te hoge prijzen voor collectieve verwarming. Deze wet heeft niet alleen gevolgen voor de traditionele warmteleveranciers, zoals energiemaatschappijen en stadsverwarmingbedrijven, maar ook voor verhuurders die onder deze wet vallen en hun huurders. Jan Rube heeft daar al eerder een artikel over geschreven in het Tijdschrift Bouwrecht.

  De regelgeving van de Warmtewet is complex. Zo kan bijvoorbeeld discussie ontstaan welke onderdelen van warmtelevering afzonderlijk van de warmteprijs in rekening gebracht kan worden en of de Huurcommissie bevoegd is kennis te nemen van geschillen omtrent de warmtelevering.

  Jan Rube heeft voor de Nederlandse Woonbond, belangenvereniging van huurdersorganisaties, een juridisch advies opgesteld over enkele gevolgen van de Warmtewet voor huurders. Mede aan de hand van dat advies heeft de Nederlandse Woonbond de Woonbondbrochure ‘De Warmtewet, een handreiking voor huurders over stadsverwarming, blokverwarming en collectieve duurzame warmtelevering’ geschreven. De brochure is verkrijgbaar in de webwinkel van de Nederlandse Woonbond. (https://www.woonbond.nl/pages/webwinkel/SE37)

 • Dwangsom verjaard 10 december 2013 LinkedIn printen

  Gaastra advocaten is voor een afvalstoffenbedrijf in beroep opgekomen tegen de invordering van een forse dwangsom door de provincie vanwege beweerdelijke milieuovertredingen. Gaastra advocaten heeft onder meer naar voren gebracht dat de dwangsom ten onrechte is ingevorderd. De provincie heeft inmiddels bevestigd dat de dwangsom is verjaard en dat van verdere invordering zal worden afgezien.

 • Hoge boete voor Odfjell 04 december 2013 LinkedIn printen

  De rechtbank Rotterdam heeft het tankterminalbedrijf Odfjell op 3 december 2013 een boete van drie miljoen euro opgelegd wegens het handelen in strijd met vergunningvoorschriften, het niet nemen van maatregelen ter voorkoming van zware ongevallen en het handelen in strijd met de Arbeidsomstandighedenwet.

  De overtredingen bestonden onder meer uit het niet gebruiksklaar hebben van blusmiddelen, er was geen goedgekeurd inspectieplan, de drukventielen van de tanks werden niet periodiek gecontroleerd, werknemers van Odfjell werden zonder voldoende bescherming bloot gesteld aan giftige stoffen en Odfjell heeft verzuimt aangifte te doen van verschillende incidenten. De officier van justitie eiste een boete van drie miljoen euro en de voorwaardelijke stillegging van de desbetreffende inrichting van Odfjell.

  De rechtbank rekende Odfjell de overtredingen, mede gelet op het feit dat het bedrijf gelegen is in een drukbevolkt gebied, zwaar aan. Tevens heeft de rechtbank mee laten wegen dat er sprake is van een structureel probleem ten aanzien van het handelen in strijd met voorschriften. Daarnaast overweegt de rechtbank dat Odfjell in het verleden al meerdere malen is veroordeeld voor vergelijkbare feiten.

  Een boete van drie miljoen euro is volgens de rechtbank derhalve op zijn plaats. De rechtbank volgt de officier van justitie niet ten aanzien van de geëiste voorwaardelijke stillegging van een jaar. Stillegging is volgens de rechtbank niet op zijn plaats, omdat Odfjell aanzienlijke inspanningen levert om de situatie te verbeteren en door verschillende bestuursorganen streng toezicht wordt gehouden. Het strenge toezicht is volgens de rechtbank een voldoende waarborg ter voorkoming van recidive.

 • Wetswijzigingen per 1 januari 04 december 2013 LinkedIn printen

  Op 1 januari 2014 treedt (naar verwachting) onder meer de volgende wet- en regelgeving in werking: de Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen; de Warmtewet en de Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS.

  Wij geven een korte toelichting.

  De Wet Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen introduceert een basisnet waarover gevaarlijke stoffen kunnen worden vervoerd. Voor rijkswegen, spoorwegen en belangrijke vaarwegen worden risicoplafonds vastgesteld. Er gelden (verplichte) veiligheidsafstanden tot deze transportroutes, waarmee gemeenten bij de vaststelling van bestemmingsplannen rekening moeten houden. Ook moet het vervoer van bepaalde aangewezen gevaarlijke stoffen via bepaalde routes lopen.

  De Warmtewet roept voor bepaalde leveranciers van warmte een vergunningstelsel in het leven en er komt een maximumtarief voor de levering van warmte. Naast de traditionele warmteleveranciers, zoals stadsverwarmingsbedrijven, zullen bijvoorbeeld ook Woningcorporaties met de Warmtewet te maken krijgen. Jan Rube heeft over deze wet al eerder een uitgebreid artikel geschreven.

  Bedrijven die veel energie verbruiken, betalen via hun elektriciteitsrekening voor zogeheten ‘emissierechten’. Om oneerlijke concurrentie met het buitenland te voorkomen wordt de Subsidieregeling Indirecte Emissiekosten ETS in het leven geroepen waarmee deze hogere energierekening kan worden gecompenseerd. Deze subsidieregeling is onder meer bedoeld voor producenten van aluminium, staal, kunstmest of kunststoffen. De producent moet dan wel bereid zijn de energie-efficiëntie van zijn bedrijf te verbeteren en deelnemen aan meerjarenafspraken (dit kan tot 31 januari 2014). De subsidie kan worden aangevraagd tussen 1 januari 2014 en 28 februari 2014

 • Dwangsom ingetrokken 04 oktober 2013 LinkedIn printen

  Gaastra advocaten heeft deze week voor een tankopslagbedrijf bereikt dat het bevoegd gezag in een handhavingskwestie heeft ingezien dat een opgelegde last onder dwangsom moet worden ingetrokken. Deze intrekking vond enkele dagen voor de hoorzitting plaats. Het is een goede zaak dat het bevoegd gezag de procedure niet heeft voortgezet en na dit inzicht spoedig tot intrekking is overgegaan, waardoor een langdurige en kostbare juridische procedure is voorkomen.

 • Aftrap expertisecentrum PFOS 24 september 2013 LinkedIn printen

  André Gaastra heeft enkele juridische aspecten van PFOS belicht tijdens het startsymposium van het expertisecentrum PFOS op 23 september 2013. Het expertisecentrum is een initiatief van Witteveen+Bos en TTE consultants. PFOS is een persistente organische verbinding (POP) die een probleemstof in het milieu zou kunnen worden. De presentatie van André en informatie over de milieutechnische aspecten van PFOS zijn te vinden op de website van het expertisecentrum (www.expertisecentrumPFOS.nl).

 • Saneren bodemverontreiniging 20 september 2013 LinkedIn printen

  Het saneren van bodemverontreiniging in Nederland loopt achter bij de beleidsverwachtingen. De in 2006 ingevoerde wettelijke verplichting ernstige en urgente historische verontreinigingen te saneren heeft niet tot een versnelling van de saneringen geleid. Dit heeft waarschijnlijk als oorzaak doordat er (nog) geen wettelijke verplichting was onderzoek te doen naar historische verontreiniging.

  Nieuwe wettelijke onderzoeksverplichtingen

  Sinds 1 juli 2013 is in de Wet bodembescherming een nieuwe verplichting opgenomen in bepaalde gevallen een nader bodemonderzoek uit te voeren. Deze onderzoeken moeten uiterlijk 1 januari 2014 zijn uitgevoerd. Indien deze verplichting niet wordt nageleefd, kan zowel een bestuurlijke sanctie als strafrechtelijke vervolging volgen.

  Normadressanten

  De nieuwe verplichting geldt voor eigenaars en erfpachters van bepaalde categorieën bedrijventerrein en alleen in het geval uit eerder onderzoek is gebleken dat de bodem van het industrieterrein verontreinigd is. Om nodeloze nadere bodemonderzoeken te voorkomen geldt de verplichting niet indien überhaupt nog geen eerste bodemonderzoek is uitgevoerd. Dat kan betekenen dat enkele  gevallen van ernstige bodemverontreiniging mogelijk niet worden opgemerkt. Dit heeft de wetgever ingecalculeerd. Indien een verontreinigd bedrijventerrein van eigenaar of erfpachter wisselt, geldt de verplichting zowel voor de huidige als de opvolgend eigenaar of erfpachter.

  Categorieën bedrijventerreinen

  De verplichting geldt onder meer voor kolenmijnen, gasbedrijven, olieraffinaderijen, benzinestations, marine- en de luchtmachtbases, vliegvelden, hout- en verfindustrie, staal- en metaalwerken, verschillende typen machinefabrieken, elektrotechnische- en elektronica-industrie, sloop-en reparatiebedrijven voor schepen, chemische industrie, stortplaatsen en treinstations.

  Bijkomende vereisten

  Het doel van de wetgever is de sanering van historische verontreiniging (i.e. verontreiniging ontstaan vóór 1987) te bespoedigen. Hierdoor geldt de verplichting alleen voor die bedrijventerreinen waar in het verleden een of meerdere Hinderwetvergunningen zijn verleend voor de activiteiten op het bedrijventerrein.

  Het is nog maar de vraag of er veel bedrijventerreinen zijn waarvoor de nieuwe verplichting is komen te gelden. Desalniettemin is het raadzaam te onderzoeken of de verplichting op uw bedrijventerrein van toepassing is of niet.

  Gaastra advocaten adviseert bedrijven die te maken hebben met bodemverontreiniging. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen via 020-6549644 of per e-mail via info@ga-law.eu


terug naar boven


Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 020 654 96 44 of stuur een e-mail naar info@ga-law.eu