Header
Nederlands
English
Nederlands
English

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten

 • Voorwaardelijke verplichtingen 16 september 2013 LinkedIn printen

  In een bestemmingsplan kunnen – ondanks het uitgangspunt dat sprake is van toelatingsplanologie – voorwaardelijke verplichtingen worden opgenomen. Deze materie bespreekt Marijn Bodelier in zijn onlangs in De Gemeentestem gepubliceerde artikel ‘Voorwaardelijke verplichtingen: een verkenning van de stand van zaken'.

  Er is niet een eenduidige lijn te ontdekken wanneer maatregelen volgens de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) nu in een bestemmingsplan moeten worden opgenomen. In beginsel lijken uit het oogpunt van ruimtelijke aanvaardbaarheid noodzakelijke maatregelen als voorwaardelijke verplichting in het bestemmingsplan te moeten worden voorgeschreven, zij het dat een en ander in een concreet geval gelet op nog te verlenen vergunningen, een aanvullende overeenkomst of een specifieke planregeling ook zonder voorwaardelijke verplichting door de Afdeling aanvaardbaar kan worden geacht. Duidelijk lijkt wel te zijn dat de Afdeling alleen maar een aanvullende overeenkomst onvoldoende acht.

 • Monumentale akoestiek 13 september 2013 LinkedIn printen

  Uit een uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 12 juni 2013, gepubliceerd op 27 augustus 2013 (ECLI:NL:RBAMS:2013:3388), blijkt dat ook de akoestiek een beschermenswaardig element van een monument kan zijn.

  Deze uitspraak betrof de verlening van onder meer een monumentenvergunning aan een projectontwikkelaar voor de verbouwing van een pand waarin zich een concertzaal bevindt. Hiertegen kwamen omwonenden op. Zij meenden dat het bevoegd gezag in redelijkheid niet de monumentenvergunning had kunnen verlenen. In eerste instantie had het bevoegd gezag immers geen onderzoek gedaan naar de mogelijke veranderingen in de akoestiek. Volgens het bevoegd gezag was dit ook niet vereist omdat de akoestiek van het betreffende pand niet is vermeld op de waardestelling bij het besluit tot aanwijzing van het pand als gemeentelijk monument.

  De rechtbank overweegt echter met een verwijzing naar vaste jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State dat een onroerende goed slechts in zijn geheel op de monumentenlijst kan worden geplaatst (ABRvS 14 november 2012, LJN: BY3086). De werking van de Monumentenwet strekt zich dan ook uit over het pand als geheel. De in het register van beschermde monumenten opgenomen omschrijving dient slechts om aan te geven welke aspecten en bestanddelen van het object in het bijzonder beschermenswaardig zijn, maar dat betekent volgens de rechtbank niet dat het monument alleen maar bescherming geniet voor zover dat staat beschreven in de omschrijving.

  Het is voor ontwikkelaars en vergunningverlenende overheden bij verlening van een monumentenvergunning dus steeds zaak na te gaan welke elementen mogelijk beschermenswaardig zijn en daar in een besluit tot verlening van een monumentenvergunning aandacht aan te besteden.

  Deze zaak liep overigens voor het bevoegd gezag en de vergunninghouder goed af. De rechtbank liet de vergunning kort gezegd in stand omdat het bevoegd gezag door middel van deskundigenberichten kon aantonen dat de akoestiek niet dusdanig wijzigt dat zij de monumentenvergunning in redelijkheid niet kon verlenen.

 • Inzameling huishoudelijk afval 04 september 2013 LinkedIn printen

  Gemeenten dienen commerciële partijen meer ruimte te geven bij afvalinzameling. Recycling door specialistische partijen kan helpen de grondstoffenkringloop te sluiten en het levert meer op. Dat stelt Marijn Bodelier, advocaat bij Gaastra advocaten in zijn artikel in Het Financieele Dagblad.

 • Schorsing dwangsom Odfjell 30 augustus 2013 LinkedIn printen

  De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag heeft in een recente uitspraak (ECLI:NL:RBDHA:2013:10469) de aan Odfjell opgelegde last onder dwangsom geschorst.

  De dwangsom verplicht Odfjell, kort gezegd, tot het buiten gebruik stellen en houden van opslagtanks waarvan Odfjell niet kan aantonen dat zij voldoen aan de eisen van het Risk Based Inspection-systeem.

  Volgens de voorzieningenrechter is geen sprake van overtreding van de vergunningvoorschriften waarop gedeputeerde staten de last onder dwangsom hebben gebaseerd. Deze vergunningvoorschriften bieden dan ook geen grondslag voor de opgelegde last onder dwangsom.

  Daarnaast is de voorzieningenrechter van oordeel dat de eis van gedeputeerde staten dat Odfjell moet aantonen dat de opslagtanks aan de desbetreffende eisen voldoen een ontoelaatbare omkering van de bestuursrechtelijke bewijsregels. Het zijn dan ook gedeputeerde staten die in beginsel moeten aantonen dat de opslagtanks niet voldoen.

  Deze uitspraak is een bevestiging van de vaste jurisprudentie dat het bevoegd gezag moet aantonen dat er sprake is van overtreding van vergunningvoorschriften alvorens zij tot handhavend optreden kan overgaan.

 • Wetswijzigingen per 1 juli '13 01 juli 2013 LinkedIn printen

  Per 1 juli zijn er een aantal wetswijzigingen doorgevoerd. Hieronder worden enkele relevante wetswijzigingen kort besproken.

  - CE-markering op bouwproducten verplicht
  Per 1 juli is een CE-markering op bouwproducten verplicht. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu van de EU. Een overzicht van de geldende richtlijnen bij CE-markering is te vinden op de website van Agentschap NL. In de CE-markeringen op bouwproducten module van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) kunt u de CE-markeringen, normen en producten vinden. Het Contactpunt Bouwproducten geeft uitleg over de eisen en technische specificaties aan bouwproducten.

  - Nieuwe algemene regeling nadeelcompensatie
  Een bedrijf kan schade lijden door een rechtmatige of onrechtmatige handeling van de overheid. Hiervoor kunt u een vergoeding vragen.

  Een rechtmatige handeling van de overheid is bijvoorbeeld een reconstructie aan een weg. Als een bedrijf hierdoor niet of moeilijk bereikbaar is, kan het schade lijden. Dan is het mogelijk om een vergoeding te vragen. Dit heet nadeelcompensatie. De overheid is niet verplicht om elke schade te vergoeden.
  Een onrechtmatige handeling van de overheid is bijvoorbeeld het ten onrechte weigeren van een vergunning. Als u hierdoor schade lijdt, hebt u recht op een volledige schadevergoeding.

  Per 1 juli 2013 is in de Algemene wet bestuursrecht een algemene regeling (Titel 4.5 Nadeelcompensatie) opgenomen voor het recht op schadevergoeding voor onrechtmatig overheidshandelen.

  - Tijdelijke verhuur leegstaande panden wordt makkelijker
  De Leegstandwet is per 1 juli 2013 gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is de tijdelijke verhuur van leegstaande panden te vereenvoudigen.

  Zo is het voor de eigenaar mogelijk geworden om de huurprijs in overleg met de huurder over een te komen.

  Daarnaast versoepeld de wetswijziging de aanvraagprocedure voor de verplichte verhuurvergunning voor te koop staande woningen. Deze categorie woningen valt niet langer onder het woningwaardestelsel. De gemeente hoeft daardoor geen maximale huurprijs meer vast te stellen voor de woning en mag het bij het verlenen van de verhuurvergunning geen extra voorwaarden stellen.

  De maximale verhuurperiode voor een huurwoning die bestemd is voor sloop of renovatie bedraagt vanaf 1 juli 2013 7 jaar, voor 1 juli 2013 was dat nog 5 jaar.

  De regels omtrent huurbescherming zijn versoepeld. Wanneer het huurcontract eindigt, dient de huurder de woning te verlaten. De gemeente geeft een vergunning af voor 2 jaar. Deze vergunning kan daarna telkens met een jaar worden verlengd tot de maximale duur is bereikt.

  Ten slotte maakt de wetswijziging mogelijk om leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, voor maximaal 10 jaar te verhuren. Onder het oude regiem was dat nog 5 jaar.

  - Wet Bibob wordt uitgebreid
  De reikwijdte van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is per 1 juli 2013 uitgebreid. De Wet Bibob is per 1 juli 2013 ook van toepassing op onder andere:

  • vastgoedtransacties en grondtransacties met de overheid;
  • de exploitatie van speelautomaten;
  • de import van vuurwerk;
  • de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten.

  Naast de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob. Moet de gewijzigde wet Bibob voor een sterkere informatiepositie van gemeente zorgen. Zo is het voor nu gemeente nu mogelijk om informatie bij het Landelijk Bureau Bibob op te vragen en kan het rechtstreeks justitiële en strafvorderlijke gegevens raadplegen.

  Voor de wetswijziging had een betrokkene over wie een negatief Bibob-advies was uitgebracht slechts een inzagerecht ten aanzien van dit advies. Thans krijgt de betrokkene over wie een negatief Bibob-advies is uitgebracht een afschrift van dit advies.

  - Veiligheidseisen tunnels vastgelegd in nieuwe tunnelwet
  Per 1 juli 2013 is de nieuwe tunnelwet van kracht. De Tunnelwet geeft met een wettelijke norm duidelijkheid over de veiligheidseisen voor tunnels. Aanvullend komt er een regeling waarin standaardpakketten van installaties en systemen per type tunnel worden voorgeschreven.

  - Nieuwe registratieverplichtingen risicovolle stoffen
  Sinds 1 juni 2013 dienen alle chemische stoffen boven de 100 ton per jaar die in de Europese Unie worden geproduceerd dan wel geïmporteerd, geregistreerd te worden bij het Europese Chemicaliënagentschap (ECHA) in Helsinki.
  Vanaf 1 december 2010 bestaat al de registratieverplichting ten aanzien van zeer gevaarlijke stoffen waarvan meer dan 1 ton per jaar wordt geproduceerd dan wel geïmporteerd én alle stoffen in hoeveelheden groter dan 1000 ton per jaar.

 • Gaastra advocaten en Schiphol 24 juni 2013 LinkedIn printen

  Voor de exploitatie van luchthaven Schiphol wordt gebruik gemaakt van juridische professionals op uiteenlopende rechtsgebieden; aanbestedingsrecht, bestuursrecht, luchtvaartrecht en ondernemingsrecht. Ook voor litigation zaken wordt gewerkt met gespecialiseerde advocaten; Gaastra advocaten, gevestigd op Schiphol, ondersteunt de juristen bij milieurechtelijke vraagstukken rond de luchthaven

   

 • Crisis- en herstelwet 25 april 2013 LinkedIn printen

  Bij wet van 28 maart 2013 is besloten tot wijziging van de Crisis- en herstelwet (Chw). Oorspronkelijk was het de bedoeling van de wetgever dat de Chw in 2014 zou aflopen.

  Naast het permanent maken van de Chw zijn er met deze wetswijziging nog een aantal wijzigingen doorgevoerd, zoals het verdwijnen van het aparte planfiguur 'gebiedsontwikkelingsplan'. Daarnaast wordt de beperking van het beroepsrecht voor decentrale overheden gewijzigd. Het wordt voor decentrale overheden weer mogelijk om beroep in te stellen tegen een besluiten van andere decentrale overheden. Tevens wordt de reikwijdte van het gebruik van ontwikkelingsgebieden voor de haven vanRotterdam verruimd. Voorts worden een aantal wetten, waaronder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, de Wet milieubeheer en de Wet ruimtelijke ordening op een aantal punten gewijzigd.

  Het is de bedoeling van de wetgever om de Chw op termijn in de nog in te voeren Omgevingswet te laten opgaan.

 • Leef je Droom Cup 2013 14 maart 2013 LinkedIn printen

  De Stichting Leef je Droom bestaat dit jaar zeven jaar. Leef je Droom organiseert jaarlijks diverse uitdagende zeiltochten met chronisch zieke jongeren. De Stichting heeft als doel het motiveren van chronisch zieke jongeren om verder dan de horizon van hun ziekte te kijken en ze te leren kijken naar hun mogelijkheden in plaats van hun beperkingen.

  Stichting "Leef je Droom" heeft met dit zeilevenement als doel om geld in te zamelen, zodat chronisch zieke jongeren zeilend hun grenzen kunnen blijven verkennen en verleggen.

  Vanuit Monnickendam strijden op 18 april 10 schepen op het Markermeer om de Leef je Droom Cup 2013. Dit jaar neemt Gaastra advocaten met een eigen boot deel aan dit zeilevenement voor het goede doel.

  Hoe helpt u chronisch zieke jongeren hun grenzen te verkennen en te verleggen?

  • Een sponsor kan investeren in een schip en met 6 personen deelnemen aan deze race voor een bedrag van €1.500,- per schip.
  • Een sponsor kan investeren in het zeilschip "live your Dream" en met 8 personen deelnemen aan deze race voor een bedrag van € 2.500,-
  • Een sponsor kan investeren in een plek aan boord met 5 andere deelnemers aan de race voor een bedrag van   € 500,- per plaats.

  Voor informatie over team en deelname tel: 06-51612490 of mail naar olafoosterman@gmail.com


terug naar boven


Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 020 654 96 44 of stuur een e-mail naar info@ga-law.eu