Header
Nederlands
English
Nederlands
English

Milieurecht

Het milieurecht is het meest veelomvattende rechtsgebied in de Nederlandse rechtspraktijk. Onder dit rechtsgebied vallen onder meer de regels over:

 • het beheer en de recycling van afvalstoffen
 • Overbrenging van afvalstoffen naar het buitenland
 • Vergunningplicht voor inrichtingen
 • Bodemverontreiniging (begeleiden van onderzoek, sanering en nazorg, afwikkeling van schade kwestie's)
 • de opslag en het transport van gevaarlijke stoffen
 • het beheer van de waterkwaliteit en waterkwantiteit
 • Verhandeling van emissierechten
 • Subsidies voor duurzame energie
 • Geluid, luchtverontreiniging (fijnstof, stikstof e.d.), geur, trillingen en externe veiligheid
 • Gebruiksbeperkingen ten aanzien van natuurgebieden en de omgeving daarvan
 • Opstellen van Milieu effect rapportages

Gaastra advocaten adviseert en procedeert over al deze onderwerpen. In de praktijk van Gaastra advocaten ligt sterk de nadruk op de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving van het milieurecht.


terug naar boven


Goed om te weten

Gaastra advocaten stelt dienstverlenings-of samenwerkingsovereenkomsten op voor bepaalde risicovolle activiteiten (sloop van een fabrieksvestiging, asbestverwijdering, bodemsaneringsprojecten e.d.).

Ook voor het opstellen van milieugaranties en vrijwaringen, vaststellingsovereenkomsten en geheimhoudingsovereenkomsten kunt u bij Gaastra advocaten terecht.  

Vragen

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op via 020 654 96 44 of stuur een e-mail naar info@ga-law.eu