pagina afdrukken


Bewaak uw geluidruimte

Voor een industrieterrein waar zogenoemde 'grote lawaaimakers' zijn gevestigd, is als het goed is tevens een geluidzone vastgesteld. Lokale overheden worstelen al geruime tijd met de vraag hoe de binnen die zone bestaande geluidruimte het beste kan worden verdeeld.

Bewaak uw geluidruimteVoor een industrieterrein waar zogenoemde 'grote lawaaimakers' zijn gevestigd, is als het goed is tevens een geluidzone vastgesteld. Lokale overheden worstelen al geruime tijd met de vraag hoe de binnen die zone bestaande geluidruimte het beste kan worden verdeeld. Gemeenten willen voorkomen dat beschikbare terreinen niet kunnen worden gebruikt, doordat de geluidruimte al volledig wordt benut door de bestaande bedrijven. Een zogenoemd "geluidverdeelplan", dat onderdeel is van het bestemmingsplan, kan mogelijk soelaas bieden.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recent geoordeeld dat deze methode in zijn algemeenheid is toegestaan. In het bestemmingsplan zelf moet dan wel worden verwezen naar de normen voor verdeling van de geluidruimte. Het moet voor de bedrijven op het betreffende industrieterrein ook voldoende controleerbaar worden gemaakt of zij gebruik kunnen blijven maken van hun vergunde geluidruimte. Gebeurt dat in de besluitvorming niet of onvoldoende, dan is het bestemmingsplan in strijd met de rechtszekerheid en kan het worden vernietigd.

Dit betekent dat ten aanzien van geluid, naast uw vergunning of algemene voorschriften, nog een derde bron van verplichtingen of beperkingen kan ontstaan. Als voor het industrieterrein waarop uw bedrijf is gevestigd een nieuw (ontwerp)bestemmingsplan in procedure komt waar een geluidverdeelplan onderdeel van uitmaakt, is het voor de continuïteit van uw bedrijf essentieel te controleren of het bestemmingsplan en het geluidverdeelplan de vergunde geluidruimte niet beperken. Het kan in dergelijke gevallen nodig zijn een zienswijze tegen het ontwerpbestemmingsplan in te dienen en vervolgens eventueel beroep in te stellen tegen het bestemmingsplan.