pagina afdrukken


Een woonboot is een bouwwerk

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recent beslist dat een woonboot een bouwwerk is in de zin van de Wabo. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor gemeenten en woonbooteigenaren.

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft recent beslist dat een woonboot een bouwwerk is in de zin van de Wabo. Deze uitspraak kan grote gevolgen hebben voor gemeenten en woonbooteigenaren.

De uitspraak

In de uitspraak van de Afdeling (ECLI:NL:RVS:2014:1331) stond de vraag centraal of voor de verbouwing van een woonboot in Amsterdam een zogeheten ´verbouwingsvergunning´ op grond van de Verordening op het binnenwater 2010 was vereist, of een omgevingsvergunning bouwen op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De rechtbank overwoog in eerste aanleg dat de woonboot moet worden aangemerkt als een bouwwerk, zodat voor het verbouwen daarvan een omgevingsvergunning is vereist en het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Amsterdam de door woonbooteigenaar ingediende aanvraag om verbouwingsvergunning had moeten afwijzen.

In het daarop volgende hoger beroep volgde de Afdeling de overwegingen van de rechtbank. Uit de uitspraak van de Afdeling valt af te leiden dat voor de vraag of een woonboot als bouwwerk is te kwalificeren, niet enkel de constructie van een object en de verbondenheid met de grond fysiek is vormgegeven bepalend is, maar ook de aard en de hoedanigheid van het object alsmede het gebruik dat ervan wordt gemaakt. Voor de Afdeling is het doorslaggevend dat de woonboot is bedoeld om ter plaatse als woning te functioneren.

De mogelijke gevolgen

Op grond van de Wabo is het verboden om zonder vergunning een bouwwerk op te richten en opgericht te houden. Voor het bouwen of verbouwen van een woonboot is op grond van deze uitspraak derhalve een omgevingsvergunning vereist. Aangezien ook het in stand houden van zonder omgevingsvergunning opgerichte bouwwerken in strijd is met de Wabo zijn woonboten die in het verleden zonder omgevingsvergunning (of bouwvergunning) zijn opgericht, in beginsel illegaal. Gemeenten zouden daar in theorie op kunnen handhaven.

Voorts heeft het feit dat een woonboot de kwalificatie ‘bouwwerk’ heeft gekregen het gevolg dat het Bouwbesluit 2012 op de nieuwbouw en verbouwing van woonboten van toepassing is. Het Bouwbesluit 2012 bevat echter geen normen ten aanzien van woonboten. Het is de vraag of er aansluiting zal worden gezocht bij de in het Bouwbesluit 2012 opgenomen (strengere) bouwnormen ten aanzien van woningen of een andere oplossing wordt gezocht. Gedacht kan worden aan aansluiten bij de bouwnormen die gelden voor woonwagens.