pagina afdrukken


Handhaving en beleid

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft in een uitspraak van 4 juni 2014 geoordeeld over de weigering van een bestuursorgaan om handhavend op te treden tegen een overtreding omdat deze overtreding op grond van het handhavingsbeleid een lage handhavingsprioriteit was toegekend.

De uitspraak

In deze zaak had de belanghebbende een perceel grond aan het water. In dat water stond een meerpaal die daar kennelijk illegaal was neergezet. De belanghebbende  verzocht burgemeester en wethouders om op te treden tegen deze illegaal geplaatste meerpaal. B&W weigerden dit echter omdat aan de overtreding op grond van het handhavingsbeleid een lage handhavingsprioriteit was toegekend. De belanghebbende kon was het hiermee niet eens en kwam in bezwaar en (hoger) beroep tegen de weigering op te treden tegen de meerpaal.

In hoger beroep stelt de belanghebbende dat het beleid van B&W er toe leidt dat nooit meer zou worden opgetreden tegen de illegaal geplaatste meerpaal. Aan de overtreding was een lage prioriteit toegekend en dit zou pas veranderen als het beleid na een aantal jaren zou worden gewijzigd. Dit verhoudt zich niet tot de plicht die bestuursorganen in beginsel hebben om op te treden tegen illegale situaties. De Afdeling stelt dat het aanbrengen van een prioritering bij handhaving mogelijk is. Zo kan een bestuursorgaan bijvoorbeeld bepalen dat op de naleving van bepaalde voorschriften minder toezicht wordt gehouden. Ook kan een bestuursorgaan bepalen dat pas wordt gehandhaafd nadat een belanghebbende daarom heeft verzocht. De Afdeling stelt echter expliciet dat een verzoek om handhaving niet uitsluitend mag worden afgewezen onder verwijzing naar het handhavingsbeleid. Daarmee zou immers de plicht van bestuursorganen om op te treden tegen illegale situaties teniet worden gedaan.

De gevolgen voor de handhavingspraktijk

Bestuursorganen hebben beperkte middelen en personeel. Niet aan iedere overtreding kan evenveel aandacht worden besteed. Aan welke overtredingen wel of niet aandacht moet worden besteed kan in beleid worden vastgesteld. Deze werkwijze keurt de Afdeling niet af. Wat de Afdeling wel afkeurt is een verzoek om handhaving af wordt gewezen enkel en alleen omdat aan de overtreding een lage prioriteit is toegekend.