pagina afdrukken


Recyclinggranulaat geen afval

Recyclinggranulaat is sinds kort in beginsel geen afval meer. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de ministeri´┐Żle Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat (hierna: "de Regeling"). Recyclinggranulaat wordt dus nu gekwalificeerd als product.

Recyclinggranulaat is sinds kort in beginsel geen afval meer.Recyclinggranulaat is sinds kort in beginsel geen afval meer. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de ministeriële Regeling vaststelling van de status einde-afval van recyclinggranulaat (hierna: "de Regeling"). Recyclinggranulaat wordt dus nu gekwalificeerd als product.

Het doel van de Regeling is het vaststellen van criteria waarmee de einde-afvalstatus van recyclinggranulaat kan worden bepaald. De Regeling is uitsluitend van toepassing op recyclinggranulaat dat als product op de Nederlandse markt wordt gebracht. Op grond van artikel 1 van de Regeling is recyclinggranulaat gedefinieerd als granulaat dat ontstaat bij het bewerken van steenachtige afvalstoffen en dat is geproduceerd overeenkomstig een in de bijlage 1 bij de Regeling genoemde NEN-norm. De criteria voor de einde-afvalstatus van recyclinggranulaat bestaan uit een stelsel van technische-, milieu- en systeemeisen. Om te toetsen of een specifieke materiaalstroom aan alle eisen voldoet is de nodige kennis van het proces en de hele keten vereist. Voldoet het recyclinggranulaat niet aan deze eisen, dan is het (nog steeds) een afvalstof.

De Regeling zal volgens de toelichting leiden tot een vermindering en vereenvoudiging van de bestaande administratieve last omdat puinverwerkende bedrijven nu geen begeleidingsbrief in de zin van het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen meer nodig hebben. De Regeling omvat wel een verplichting om op de transportdocumenten aan te geven dat het een einde-afval product betreft. Voorts hoeven afnemers van recyclinggranulaat (inrichtingen) geen vergunning meer aan te vragen voor het innemen van recyclinggranulaat als grondstof.

Voor bedrijven die werken met recyclinggranulaat lijkt ons deze regeling een belangrijke stap vooruit. Echter ook in andere gevallen hoeft niet steeds sprake te zijn van een afvalstof (terwijl dat op het eerste oog wel zo lijkt). De Europese en nationale wet- en regelgeving biedt ruimte om bepaalde stoffen niet (langer) te kwalificeren als afvalstof. Het gebruik van die mogelijkheden kan nieuwe kansen bieden voor de afzet van bepaalde materiaalstromen.der dwangsom) dan kan daartegen wel in bezwaar en beroep worden opgekomen. In die situatie kan het van belang zijn dat er concreet zicht op legalisatie is en dat een gedoogbeschikking is aangevraagd.