pagina afdrukken


Wetswijzigingen per 1 juli '13

Per 1 juli 2013 is een aantal relevante wetswijzigingen doorgevoerd.

Per 1 juli zijn er een aantal wetswijzigingen doorgevoerd. Hieronder worden enkele relevante wetswijzigingen kort besproken.

- CE-markering op bouwproducten verplicht
Per 1 juli is een CE-markering op bouwproducten verplicht. De CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de minimumeisen voor veiligheid, gezondheid en milieu van de EU. Een overzicht van de geldende richtlijnen bij CE-markering is te vinden op de website van Agentschap NL. In de CE-markeringen op bouwproducten module van het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) kunt u de CE-markeringen, normen en producten vinden. Het Contactpunt Bouwproducten geeft uitleg over de eisen en technische specificaties aan bouwproducten.

- Nieuwe algemene regeling nadeelcompensatie
Een bedrijf kan schade lijden door een rechtmatige of onrechtmatige handeling van de overheid. Hiervoor kunt u een vergoeding vragen.

Een rechtmatige handeling van de overheid is bijvoorbeeld een reconstructie aan een weg. Als een bedrijf hierdoor niet of moeilijk bereikbaar is, kan het schade lijden. Dan is het mogelijk om een vergoeding te vragen. Dit heet nadeelcompensatie. De overheid is niet verplicht om elke schade te vergoeden.
Een onrechtmatige handeling van de overheid is bijvoorbeeld het ten onrechte weigeren van een vergunning. Als u hierdoor schade lijdt, hebt u recht op een volledige schadevergoeding.

Per 1 juli 2013 is in de Algemene wet bestuursrecht een algemene regeling (Titel 4.5 Nadeelcompensatie) opgenomen voor het recht op schadevergoeding voor onrechtmatig overheidshandelen.

- Tijdelijke verhuur leegstaande panden wordt makkelijker
De Leegstandwet is per 1 juli 2013 gewijzigd. Het doel van de wetswijziging is de tijdelijke verhuur van leegstaande panden te vereenvoudigen.

Zo is het voor de eigenaar mogelijk geworden om de huurprijs in overleg met de huurder over een te komen.

Daarnaast versoepeld de wetswijziging de aanvraagprocedure voor de verplichte verhuurvergunning voor te koop staande woningen. Deze categorie woningen valt niet langer onder het woningwaardestelsel. De gemeente hoeft daardoor geen maximale huurprijs meer vast te stellen voor de woning en mag het bij het verlenen van de verhuurvergunning geen extra voorwaarden stellen.

De maximale verhuurperiode voor een huurwoning die bestemd is voor sloop of renovatie bedraagt vanaf 1 juli 2013 7 jaar, voor 1 juli 2013 was dat nog 5 jaar.

De regels omtrent huurbescherming zijn versoepeld. Wanneer het huurcontract eindigt, dient de huurder de woning te verlaten. De gemeente geeft een vergunning af voor 2 jaar. Deze vergunning kan daarna telkens met een jaar worden verlengd tot de maximale duur is bereikt.

Ten slotte maakt de wetswijziging mogelijk om leegstaande gebouwen zonder woonbestemming, zoals kantoorgebouwen, voor maximaal 10 jaar te verhuren. Onder het oude regiem was dat nog 5 jaar.

- Wet Bibob wordt uitgebreid
De reikwijdte van de Wet Bibob (Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) is per 1 juli 2013 uitgebreid. De Wet Bibob is per 1 juli 2013 ook van toepassing op onder andere:

• vastgoedtransacties en grondtransacties met de overheid;
• de exploitatie van speelautomaten;
• de import van vuurwerk;
• de uitvoer, doorvoer en overdracht van strategische goederen en diensten.

Naast de uitbreiding van de reikwijdte van de Wet Bibob. Moet de gewijzigde wet Bibob voor een sterkere informatiepositie van gemeente zorgen. Zo is het voor nu gemeente nu mogelijk om informatie bij het Landelijk Bureau Bibob op te vragen en kan het rechtstreeks justitiële en strafvorderlijke gegevens raadplegen.

Voor de wetswijziging had een betrokkene over wie een negatief Bibob-advies was uitgebracht slechts een inzagerecht ten aanzien van dit advies. Thans krijgt de betrokkene over wie een negatief Bibob-advies is uitgebracht een afschrift van dit advies.

- Veiligheidseisen tunnels vastgelegd in nieuwe tunnelwet
Per 1 juli 2013 is de nieuwe tunnelwet van kracht. De Tunnelwet geeft met een wettelijke norm duidelijkheid over de veiligheidseisen voor tunnels. Aanvullend komt er een regeling waarin standaardpakketten van installaties en systemen per type tunnel worden voorgeschreven.

- Nieuwe registratieverplichtingen risicovolle stoffen
Sinds 1 juni 2013 dienen alle chemische stoffen boven de 100 ton per jaar die in de Europese Unie worden geproduceerd dan wel geïmporteerd, geregistreerd te worden bij het Europese Chemicaliënagentschap (ECHA) in Helsinki.
Vanaf 1 december 2010 bestaat al de registratieverplichting ten aanzien van zeer gevaarlijke stoffen waarvan meer dan 1 ton per jaar wordt geproduceerd dan wel geïmporteerd én alle stoffen in hoeveelheden groter dan 1000 ton per jaar.