pagina afdrukken


Windenergie op zee

De Raad van State heeft haar advies bekend gemaakt ten aanzien van het wetsvoorstel windenergie op zee. Dit wetsvoorstel behelst de samenvoeging van de vereiste publiekrechtelijke toestemmingen voor de realisatie van windturbines. De Afdeling heeft hierbij vier belangrijke kanttekeningen geplaatst.

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft haar advies bekend gemaakt ten aanzien van het wetsvoorstel windenergie op zee. Dit wetsvoorstel behelst kort gezegd de samenvoeging van de vereiste publiekrechtelijke toestemmingen voor de realisatie van windturbines op zee in een zogenoemd “kavelbesluit”. De Afdeling heeft vier belangrijke kanttekeningen geplaatst bij dit wetsvoorstel. Ten eerste dient volgens de Afdeling te worden gewaarborgd dat een redelijke afweging van de betrokken (nationale) belangen plaatsvindt als een kavelbesluit wordt aangevraagd door een initiatiefnemer. De Afdeling wijst daarbij bijvoorbeeld op de situatie dat er reeds een mijnbouwvergunning is afgegeven aan een derde voor dezelfde locatie.

Ten tweede plaatst de Afdeling een kanttekening bij de vereiste actualiteit van de passende beoordeling (voor de exploitatie van een windpark in een Natura 200 gebied) en de rechtsgevolgen die zijn verbonden aan de eventuele omstandigheid dat een passende beoordeling onvoldoende actueel is. Ten derde stelt de Afdeling vast dat in het wetsvoorstel geen rechtsbescherming openstaat tegen een wijziging of intrekking van een kavelbesluit. Ten vierde vraagt de Afdeling de aandacht ervoor dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht tevens van toepassing is op de territoriale wateren. Naast een kavelbesluit zou dus tevens een omgevingsvergunning vereist kunnen zijn voor de oprichting van windturbines als deze in de territoriale wateren zouden worden geplaatst.

De regering heeft inmiddels het wetsvoorstel aangepast naar aanleiding van de opmerkingen van de Afdeling. Het wetsvoorstel is voor zover bekend nog niet aan de Tweede Kamer toegezonden. Voor potentiële ontwikkelaars en investeerders in windenergie op zee lijkt ons dit wetsvoorstel van groot belang. De samenvoeging van de publiekrechtelijke toestemmingen in één kavelbesluit zal de procedure immers stroomlijnen en de proceduretijd mogelijk verkorten.