pagina afdrukken


Algemene Voorwaarden Gaastra advocaten B.V.

De Algemene Voorwaarden waaronder door of vanwege de besloten vennootschap Gaastra advocaten B.V., hierna “Gaastra advocaten” te noemen, diensten worden verleend.

 1. De verhouding tussen opdrachtgever en Gaastra advocaten wordt ten volle beheerst door het Nederlandse recht.
 2. Uitsluitend Gaastra advocaten geldt tegenover Opdrachtgever als Opdrachtnemer. De artikelen 7:404 en 7:407, lid 2 van het Burgerlijk Wetboek blijven buiten toepassing.
 3. Gaastra advocaten is gehouden tot het betrachten van de zorg die bij de door of vanwege haar verleende diensten onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van haar kan worden verwacht. Gaastra advocaten staat niet in voor het bereiken van het beoogde resultaat.
 4. Bij de uitvoering van een opdracht mag Gaastra advocaten mede één of meer personen betrekken die niet direct of indirect aan Gaastra advocaten zijn verbonden. Een tekortschieten van zulk een persoon kan alleen aan Gaastra advocaten worden toegerekend, indien de Opdrachtgever aantoont dat de keuze van Gaastra advocaten van deze persoon niet zorgvuldig is geweest.
 5. Opdrachtgever staat toe dat Gaastra advocaten en de door of vanwege Gaastra advocaten bij de uitvoering van een opdracht betrokken personen op de Opdrachtgever en een opdracht van haar betrekking hebbende gegevens delen met andere aan Gaastra advocaten verbonden personen, voor zover dat nodig of nuttig is voor het relatiebeheer.
 6. Voor de door Opdrachtgever in totaal geleden schade, die rechtens een gevolg vormt van een gebeurtenis of een reeks met elkaar samenhangende gebeurtenissen waarvoor Gaastra advocaten rechtens aansprakelijk is, heeft Opdrachtgever recht op een vergoeding, indien Gaastra advocaten voor die schade enige dekking onder een verzekering geniet, maximaal tot een bedrag gelijk aan de door Gaastra advocaten te verkrijgen verzekeringsuitkering plus het eigen risico van Gaastra advocaten onder die verzekering.
 7. Onverminderd het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek, vervalt het recht op schadevergoeding in ieder geval twaalf maanden na de gebeurtenis waaruit de schade direct of indirect voortvloeit en waarvoor Gaastra advocaten aansprakelijk is.
 8. Het in de vorige twee alinea’s bepaalde geldt eveneens, indien de Opdrachtgever schadevergoeding vordert op grond van een van een ander overgenomen of verkregen recht.
 9. Indien één of meer derden van Gaastra advocaten vergoeding van schade vorderen die zij hebben geleden in verband met een door of vanwege Gaastra advocaten aan Opdrachtgever verleende dienst, zal Opdrachtgever Gaastra advocaten tegen die vordering of vorderingen en bijkomende kosten vrijwaren, voor zover Gaastra advocaten aan de derde of derden meer schade dient te vergoeden dan zij aan de Opdrachtgever zou hebben moeten vergoeden indien Opdrachtgever zelf van Gaastra advocaten vergoeding van de door de derde of derden geleden schade zou hebben gevorderd.
 10. Indien zowel de Opdrachtgever als een derde of derden schadevergoeding vorderen van Gaastra advocaten in verband met een door of vanwege Gaastra advocaten aan Opdrachtgever verleende dienst, komt de door Opdrachtgever zelf geleden schade niet voor de vergoeding in aanmerking, voor zover het aan de Opdrachtgever te betalen schadebedrag reeds zelf, of na vermeerdering met het aan de derde of derden toekomende schadebedrag, uitgaat boven de in artikel 6 vermelde limiet.
 11. Op de Algemene Voorwaarden kunnen zich ook die natuurlijke en rechtspersonen beroepen die direct of indirect op enigerlei wijze bij de dienstverlening door of vanwege Gaastra advocaten zijn betrokken.
 12. De Algemene Voorwaarden gelden ook voor eventuele aanvullende of vervolgopdrachten.
 13. De rechter in het Arrondissement Amsterdam is bij uitsluiting bevoegd van alle geschillen tussen Opdrachtgever en Gaastra advocaten kennis te nemen, met dien verstande dat Gaastra advocaten bevoegd blijft Opdrachtgever in rechte aan te spreken voor een rechter die zonder bovenstaande forumkeuze bevoegd zou zijn van geschillen tussen Opdrachtgever en Gaastra advocaten kennis te nemen.
 14. De in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden hebben gelding boven de in de Engelse of andere taal opgestelde Algemene Voorwaarden.

Gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Amsterdam onder nummer 136/2006.